Llei de Col·legis Professionals


Codi Deontològic i d'actuació professional de l'enginyeria tècnica industrial


ingenieria

Resolució, JUS/328/2010, de 2 de febrer, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l'adequació a la legalitat, s'inscriu al Registre de Col-legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Codi deontològic del Consell de Col-legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.

Visats Obligatoris


ingenieria

Reial Decret 1000/2010, de 5 d'agost, sobre visat col·legial obligatori. BOE núm. 190 (06/08/2010)

S'ha reconegut la importància que certs treballs professionals estiguin subjectes a l'obligatorietat d'un visat col·legial. Això és degut a l'existència d'una relació directa entre el treball realitzat i l'impacte en la integritat física i la seguretat de les persones. A més, es considera que el visat col·legial és el mitjà de control més adequat i proporcionat, tenint en compte els diferents instruments de control disponibles.

Estatuts del CETILL


ingenieria

Resolució JUS/1444/2021, d’11 de maig, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida

Col·legi té, d'acord amb la llei, la finalitat de garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió, l'ordenació de la professió dins el marc legal aplicable i la defensa i garantia de la llibertat d'actuació professional així com la representació dels interessos professionals dels col·legiats.

Estatuts Generals


Reial Decret 104/2003, de 24 de gener, pel que s'aproven els Estatuts generals dels Col-legis Oficials de Pèrits i Enginyers Tècnics Industrials i del seu Consell General. Modificat per: Sentència de 14 de juny de 2005, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per la qual s'anul-la l'article 43.1, paràgraf segon, del Rieal Decret 104/2003, de 24 de gener, pel que s'aproven els Estatuts Generals dels Col-legis Oficials de Pèrits i Enginyers Tècnics Industrials i del seu Consell General. Reial Decret 901/2007, de 6 de juliol, pel que es modifiquen els Estatuts Generals dels Col-legis Oficials de Pèrits i Enginyers Tècnics Industrials i del seu Consell General aprovats per Reial Decret 104/2003, de 24 de gener.

Estatuts Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya


Resolució JUS/2417/2009, de 13 d'agost, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l'adequació a la legalitat, s'inscriuen al Registre de Col-legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Consell de Col-legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.