Informació general


En aquest document es proporciona la informació del lloc web segons estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.


S'estableixen les condicions en que es regula la informació i l'ús permès del web amb URL http://www.cetill.cat (des d'ara "el Web"), d'acord amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació y de Comerç Electrònic, posa a disposició dels Col-legiats en particular i dels Usuaris d'Internet en general. El titular de la web es el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida (des d'ara CETILL) amb CIF: Q-7555309-I, amb domicili i seu a C/ Aribau 8 de Lleida (25008), essent el contacte mitjnaçant telèfon: 973 232 253, Fax: 973 232 588 i correu electrònic: cetill@cetill.cat

Termes i condicions d'ús


Aquest és un lloc web que el CETILL posa a disposició dels seus col·legiats i de tots els usuaris i usuàries de la xarxa Internet. El seu objectiu és subministrar servei i informació a tots aquests usuaris i usuàries i, així mateix, com un espai de comunicació proefessional. El CETILL, mitjançant aquest avís legal regula l'ús del servei del web d'internet www.cetill.cat. L'accés i utilització del web estableix la condició d'usuari del web (d'ara endavant, Usuari) i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes les disposicions incloses en aquest Avís Legal.

Condicions d'accés i utilizació


El CETILL es reservea la facultat de realiztar qualsevol modificació, tant en el contingut com en la configuració i presentació, sense la necessitat d'haver de emetre un preavís del mateix. El CETILL no garantitza la inexistència d'interrupcions i/o errors en l'accés a la web i/o al seu contingut, tot i això es compromet a intentar resoldre les possibles incidències i errors i a restablir la comunicació i serveis, dins de les seves possibilitats. El CETILL no es farà responsable de perjudicis, danys, errors de seguretat qu es puguin generar als equips informàtics dels usuaris, com a conseqüència de la presencia de software maliciós, navegadors, versions obsoletes, programari no lícit, així com tampoc assumeix cap responsabilitat amb el contigut ofert en els enllaços externs, així com tampoc garanteix la presencia de sotware malciós en aquestes.

Caràcter gratuït de l'accés i la utilització del WEB
La prestació dels Serveis per part del CETILL té caràcter gratuït per als Usuaris. Tot i això determinats serveis restringits a l'ús per part dels col·legiats, en qualsevol de les modalitats, amb el que això implica.
Registre d'Usuari
Amb caràcter general, la prestació dels Serveis no exigeix la subscripció o el registre previs dels Usuaris. No obstant això, el CETILL, condiciona la prestació de diferents serveis a usuaris registrats, ja siguin col·legiats (en qualsevol de les seves modalitats) o no i posa a la disposició dels usuaris, els corresponents formularis per registrar-se. L'accés no autoritzat als serveis i informacions de la web, així com els danys que pugui generar, son responsabilitat exclusiva de qui la realitza.
Veracitat de la informació
Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes les dades que comuniqui. Així mateix, serà responsabilitat seva mantenir tota la informació facilitada al CETILL permanentment actualitzada, de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. L'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que ocasioni al CETILL o a tercers per la informació que els faciliti.
Obligació de fer un ús correcte del web i dels Serveis
L'Usuari es compromet a utilitzar el web i els Serveis de conformitat amb la llei, aquest Avís Legal, les condicions particulars de determinats Serveis, i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions de què ha estat assabentat, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l'ordre públic. A aquest efecte, l'Usuari ha d'abstenir-se d'utilitzar qualsevol dels Serveis amb finalitats o efectes il-lícits, prohibits en aquest Avís legal, lesius dels drets i interessos de tercers. També, d'utilitzar-los de forma que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics, o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) del CETILL, d'altres usuaris o de qualsevol usuari d'internet (maquinari i programari). El CETILL no té l'obligació de controlar, i no controla, la utilització que els Usuaris fan del web, dels Serveis i dels Continguts. Concretament, el CETILL no garanteix que els Usuaris utilitzin la web correctament. El CETILL tampoc no té l'obligació de verificar, i no verifica, la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que aquests proporcionen sobre si mateixos a d'altres Usuaris.
Privacitat i seguretat en la utilització del WEB i els Serveis
Sense prejudici del que es disposa en matèria de protecció de dades personals, el CETILL no garanteix la privacitat i seguretat de la utilització del WEB i els Serveis i, en particular, que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement del tipus, les condicions, les característiques i les circumstàncies de l'ús que els usuaris fan del WEB i els Serveis.

Obligació de fer un ús correcte dels continguts


L'usuari és compromet a utilitzar els tots els continguts i serveis, posats a la seva disposició en el web, de conformitat amb la llei, respectant les condicions indicades en aquest Avís Legal, així com també les condicions particulars de determinats serveis i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions de què està assabentat, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l'ordre públic. Particularment, es compromet a abstenir-se de: Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, a no ser que tingui l'autorització del titular dels corresponents drets o allò que resulti legalment permès. Suprimir, manipular o alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets del CETILL o dels seus titulars, de les empremtes digitals o d'altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement. A fer un ús responsable dels serveis i contiguts de la web, abstenir-se d'utilitzar-los amb finalitats no previstes i/o ilicites. La web posa a disposició dels usuaris continguts, serveis i enllaços, ofernit la possibilitat d'obtenició, per part de l'usuari, de determinats continguts. En aquests casos, únicament estan autoritzats a l'obtenció d'aquest utilitzant els mitjans establerts en la web. La resta de medis d'obtenció de continguts, informacions i serveis, estan expressament desautoritzats, ja sigui per mitjans físics o per software, a més els possibles danys causats a la web i/o als seus continguts, serán responsabilitat de l'usuari que ho hagi ocasionat.

Zona privada/ accés restringit
La web ofereix una serie de serveis, continguts i informacions, les quals es troben a disposició d'Usuaris registrats autoritzats pel CETILL (Col·legiats i altres Usuaris autoritzats). Aquests obtindran, per part del CETILL, un identificador i una contrasenya, la qual es personal i intransferible. Cadascuna d'aquestes anirà relacionada amb la seva fitxa personal de dades, que es troba a disposició del CETILL. Els Usuaris podran en qualsevol cas i moment, i de manera independent al CETILL, modificar les seves claus d'accés

Propietat intel·lectual i industrial


Els drets de propietat intel·lectual del continguts i informacions del Web són de titularitat del CETILL, al qual li correspon els drets d'explotació, reproducció, distribució, comunicació i transformació, i en cap cas es poden considerar com a cedits a l'Usuari cap d'aquests drets. D'altra banda les marques, logotips, signes distintius, noms comercials,... de tercers, son titularitat dels mateixos, i llevat en el cas que s'indiqui el contrari, els drets de propietat intel·lectual seran d'aquests de manera individual.

Exclusió de garanties i de responsabilitat


Qualitat
El CETILL no garanteix l'absència de software maliciós, en qualsevol de les seves variants, en els Continguts ni en els serveis prestats a tercers a través del web, que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. El CETILL no es farà responsable de pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la presència de virus o altres elements en els Continguts, ni en els serveis prestats a tercers, que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris, tant en continguts propis. Tampoc es farà responsable dels enllaços i continguts de tercers, als quals els hi recaurà les seves responsabilitats en cada cas.
Veracitat de la informació
Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes les dades que comuniqui. Així mateix, serà responsabilitat seva mantenir tota la informació facilitada al CETILL permanentment actualitzada, de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. L'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que ocasioni al CETILL o a tercers per la informació que els faciliti.
Exclusió de garanties i de responsabilitat per la informació, Continguts i serveis allotjats fora del web
Es posa a disposició de tercers, enllaços amb serveis, pàgines i continguts a nivell de publicitat. Les eines de cerca dels mateixes són proporcionades per cada anunciant. És per aquest motiu que el CETILL no controla ni supervisa el contingut que ofereixen aquests. En el cas d'observar-se algun contingut no apropiat, per part d'algún Usuari, aquest ho ha de comunicar al CETILL, el qual pendrà les mesures oportunes, entre les quals pot establir la supressió de l'enllaç, sense cap altre responsabilitat, i posant en funcionament els mecaninsmes legals que s'estimin oportuns. El CETILL no ofereix ni comercialitza, per si mateix ni per mitjà de tercers, la informació, els Continguts i els serveis disponibles en els Enllaços. Tampoc no els controla prèviament, aprova, recomana, vigila ni els fa propis. L'Usuari, per tant, ha de ser molt prudent en la valoració i utilització de la informació, els Continguts i els serveis existents en els Enllaços. El CETILL no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin ser deguts al funcionament, la disponibilitat, l'accessibilitat o la continuïtat dels llocs enllaçats, ni el manteniment de la informació i serveis en els Enllaços esmentats. El CETILL tampoc es responsabilitza de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, els Continguts i els serveis existents en els Enllaços.

Compromís de protecció de dades i de compliment de la LSSICE i LOPD


Per tal d'utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris hauran de proporcionar prèviament al CETILL certes dades de caràcter personal (d'ara endavant, Dades Personals). El CETILL tractarà automatitzadament les Dades Personals amb les finalitats i les condicions definides, després de la seva sol-licitud. El CETILL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides i procura instal-lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicionals. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables. Les dades de caràcter personal que ens proporcioneu quan empleneu un formulari que aparegui en aquesta pàgina es recolliran en fitxers el responsable dels quals és el CETILL, i seran tractats amb la finalitat de poder prestar els serveis col-legials, també podran ser cedides a tercers amb finalitats estrictament d'informació empresarials. Doneu el vostre consentiment perquè les dades es tractin de forma automatitzada amb la finalitat indicada. El fet d'emplenar aquest formulari implica que reconeixeu que la informació i les dades personals que ens indiqueu són vostres, exactes i certes. L'usuari enregistrat conserva en tot moment la possibilitat d'exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel-lació de dades. Així mateix, i de conformitat amb el que disposa la Llei 34/2002, d'1 de juliol de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercir els drets esmentats, pot adreçar-se al CETILL mitjançant correu electrònic.

Procediment en cas de realització d'activitats de caràcter il·licit


En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelen el caràcter il-lícit de la utilització de qualsevol Contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del web i, en particular, de la violació de drets de la propietat intel-lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o altres drets, haurà d'enviar una notificació al CETILL.

Retirada i suspensió del servei


El CETILL podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ la prestació dels Serveis a aquells Usuaris que incompleixin l'establert en aquest Avís Legal, així com també a aquells tercers que no respectin les condicions d'ús relacionada anteriorment. En cas de produir-se, aquesta pot allargar-se indefinidament, fins que es corregeixi el motiu pel qual s'ha realitzat la mateixa.

Legislació aplicable


Aquest avís legal es regeix d'acord amb la Llei espanyola, a la qual es troba sotmesa el CETILL, els col·legiats i els Usuaris d'internet.