Alta Col·legial i Pre-Col·legial


Ets Enginyer de Grau o Enginyer Tècnic Industrial?

Col·legiant-te formaràs part d’un col·lectiu professional de l’enginyeria de l’àmbit industrials, que defensarà els teus drets i atribucions i podràs comptar en tot moment amb el suport i l’ajut del col·legi en les teves necessitats professionals.

En cas que estiguis cursant 3r o 4t del Grau d’Enginyeria en l’àmbit industrial, pots donar-te d’alta com a Pre-Col·legiat i gaudi pràcticament dels mateixos avantatges que els col·legiats.

directivo
Quins serveis ofereix el col·legi?
Borsa de treball:

Enginyers Lleida compta amb una Borsa de Treball la qual gestiona els darrers anys al voltant de 85 ofertes de treball en l’àmbit de l’enginyeria.
Assessorament Jurídic, Laboral i Fiscal

Aquest servei ofereix assessorament personalitzat per mitja de col·laboradors expert en cadascuna de les matèries.
Formació

Comptaràs amb descomptes especials per a tots els cursos i jornades que organitzi el Col·legi i el COGITI.
MUPITI

Una mútua de previsió social de la qual formaràs part, i que t’oferirà productes a preus competitius i serveis exclusius.
Assegurança RC

Enginyers Lleida posa a disposició dels col·legiats una pòlissa de responsabilitat civil professional col·lectiva.
Normativa i legislació

Accés gratuït a normes UNE-EN i a les novetats legislatives útil per al desenvolupament de la professió.
Descomptes

Podràs gaudir de diferents descomptes en software tècnics, formació, entitats financeres, assegurances i comercials entre altres.
Assessorament tècnic:

Enginyers Lleida compta amb personal qualificat que t’ajudarà en qüestions com ara atribucions professionals, normativa, legislació genèrica aplicable, continguts mínims de projecte, etc..
Assegurança d'accidents

La col·legiació t'ofereix també una assegurança via col·legial, en la que se't donarà d'alta com a mutualista, i d'aquesta manera seràs part de la mútua de Previsió Social de la MUPITI. Aquesta assegurança va a càrreg del col·legi.

Quota col·legial i promocions

COL·LEGIACIÓ

Drets d’inscripció: Gratuït €

Quota col·legiat: 15 €/mes (*)

PRE-COL·LEGIACIÓ

Quota pre-col·legiat: Gratuït

(*) Les quotes col·legials s’abonen trimestralment (març, juny, setembre, desembre)
(*) En el cas que estiguis es situació d’atur, recent titulats,... consulta els descomptes a les nostres oficines.
(*) La quota col·legial és una despesa deduïble a la Declaració de la Renda.

Com col·legiar-me o pre-col·legiar-me?


Si vols donar-te d'alta com a col·legiat o pre-col·legiat, només has de descarregar el document d'alta corresponent, omple tots els camps i signa'l, repeteix el procés amb cadascun dels documents de la llista per a l'alta de col·legiació o de precol·legiació, segons el teu cas, i envia'ls adjunts al formulari d'alta col·legial o pre-col·legial que trobaràs a continuació. Per donar-te d'alta en persona no cal que empleneu el formulari, però si heu de completar, signeu i enviar els mateixos documents.

COL·LEGIACIÓ PRESENCIAL i ONLINE

Accés al formulari

Què necessiteu per omplir el formulari?
Cal que descarregueu, empleneu i s’emmarqueu els documents següents

PRE-COL·LEGIACIÓ PRESENCIAL i ONLINE

Accés al formulari

Què necessiteu per omplir el formulari?
Cal que descarregueu, empleneu i s’emmarqueu els documents següents

Formulari d'Alta pre-col·legial

Matricula any en curs, pot ser 3ro o 4to curs

Fotografia mida carnet

Fotocòpia DNI

1.03 Tractament de dades personals

Estar matriculat d’un Grau en Enginyeria de l’àmbit industrial, digueu -nos la vostra especialitat en el formulari

I quan acabis la carrera beneficia’t de les advantatges!

És obligatòri estar col·legiat per exercir la professió d'enginyers tècnic industrial?

SI. L’exercici de la professió d’enginyer tècnic industrial exigeix la col·legiació obligatòria en qualsevol de les formes en que s’exerceixi la professió, és a dir, sigui per compte propi, per compte d’altri, per dependència administrativa, institucional o funcionarial.


La Llei estableix que la incorporació al col·legi professional corresponent és un requisit necessari per a l’exercici de les professions col·legiades, entre les que es troba la d’enginyer tècnic industrial (art. 3.2 de la Llei de l’Estat 2/1973, de 14 de febrer, de col·legis professionals).
Cal recordar que habiliten per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer tècnic industrial, tant els títols universitaris d’enginyer tècnic industrial (títols anteriors al sistema Bolonya), com els títols de grau en l’enginyeria de l’àmbit industrial conforme les condicions establertes a l’Ordre CIN/351/2009, de 9 de febrer (títols del sistema Bolonya).


Pel que fa a la col·legiació obligatòria dels empleats públics, la Sentència del Tribunal Constitucional 201/2013, de 5 de desembre, va declarar inconstitucional l’article 38.2 de la Llei Catalana 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, que prèvia l’exempció de la col·legiació obligatòria d’aquells i, en conseqüència, actualment el personal al servei de les administracions públiques està subjecte a la col·legiació obligatòria. L’exercici d’una professió col·legiada per qui no compleix l’obligació de col·legiació està tipificat com una infracció molt greu (art. 17, lletra f, de la Llei 7/2009).


Així mateix, també és una infracció molt greu la contractació per empreses i entitats de treballadors no col·legiats en el cas que l’objecte de llur contracte de treball comprengui, totalment o parcialment, la realització de tasques pròpies de la professió (art.17, lletra g, de la Llei 7/2006).
A aquestes infraccions molt greus, els podria correspondre les sancions següents (art. 21.1 de la Llei 7/2006):

  • Inhabilitació professional durant un temps no superior a cinc anys.
  • Multa d’entre 5.001 euros i 50.000 euros.

directivo

Assegurança d'accidents via col·legial

Sol·licitud alta assegurança Mupiti accidents

La col·legiació t'ofereix també una assegurança via col·legial, en la que se't donarà d'alta com a mutualista, i d'aquesta manera seràs part de la mútua de Previsió Social de la MUPITI.

Aquesta assegurança va a càrreg del col·legi.